Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DAVELAAR WEBDESIGN (Download)

(1) Werkingssfeer, wijzigingen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (AV) van Davelaar WebDesign (hierna te noemen Davelaar WebDesign) gelden voor alle producten en diensten van Davelaar WebDesign.
1.2 Davelaar WebDesign levert al haar producten en diensten uitsluitend op basis van deze AV. Dit geldt in het bijzonder ook dan, wanneer de klant Algemene Voorwaarden hanteert en deze tegenstrijdige of van de hier weergegeven AV afwijkende bepalingen bevatten. De hier weergegeven AV gelden ook indien Davelaar WebDesign, met wetenschap van de tegenstrijdige of van de hier weergegeven bepalingen afwijkende bepalingen van de klant, de opdracht zonder voorbehoud uitvoert.
1.3 Davelaar WebDesign kan deze AV wijzigen met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn. Indien de klant niet binnen de door Davelaar WebDesign gestelde termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, geldt de wijziging als aanvaard. In zijn wijzigingsaankondiging wijst Davelaar WebDesign de klant erop, dat de wijziging van kracht wordt, indien hij daar niet binnen de gestelde termijn bezwaar tegen maakt.
1.4 Davelaar WebDesign kan informatie en verklaringen die betrekking hebben op de overeenkomst, aan het e-mailadres van de klant sturen.
1.5 Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht (voor consumenten)
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Davelaar WebDesign, Oude Beekbergerweg 145, 7333 AE Apeldoorn, Nederland, via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Modelformulier voor herroeping
Aan Davelaar WebDesign, Oude Beekbergerweg 145, 7333AE Apeldoorn, Nederland, Telefoon: 06 – 319 59 889:

Ik/Wij deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)/Ontvangen op (*): ________________________________________
Naam/Namen consument(en): _______________________________________________

Adres consument(en): ______________________________________________________ Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): _______________________________
Datum: _______________________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
Einde van de herroepingsbepaling

Het hierboven beschreven herroepingsrecht geldt niet indien de rechtshandeling aan uw zakelijke of beroepsmatige activiteiten kan worden toegeschreven.

(2) Overeenkomst

2.1 De overeenkomst inzake de domeinregistratie komt rechtstreeks tot stand tussen de klant en de toewijzingsinstantie, dan wel de registrar. Davelaar WebDesign geeft voor de klant in het kader van een uitvoeringssovereenkomst opdracht tot registratie van domeinende domeinregistratie ten behoeve van de klant in het kader van een overeenkomst tot dienstverlening, voor zover Davelaar WebDesign niet zelf registrar voor het desbetreffende top-level-domein (TLD) is.

2.2 De top-level-domeinen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd. Voor elk top-level-domein gelden aanvullend op deze Algemene Voorwaarden richtlijnen.
2.3 De voor de domeinregistratie benodigde gegevens worden in een geautomatiseerde procedure doorgezonden naar de desbetreffende toewijzingsinstanties. De klant kan pas van een daadwerkelijke toewijzing uitgaan, wanneer de internetservice onder het gewenste domein ter beschikking is gesteld. Er kan geen garantie worden gegeven voor de toewijzing van bestelde domeinen.

2.4 De klant gaat ermee akkoord, dat de registratie van een domein kan worden opgeschort, verwijderd of overgedragen en gaat er tevens mee akkoord, dat de status van een domeinnaam kan worden gewijzigd, dan wel dat de registratie van de domeinnaam al dan niet blijvend kan worden geblokkeerd, om (1) fouten van de registrar of registrerende instantie bij de domeinregistratie te corrigeren, (2) om geschillen over het geregistreerde domein op te lossen, voorzover dit in overeenstemming is met een regeling van de ICANN, de registrerende instantie of de registrar, (3) om de integriteit, veiligheid en stabiliteit van het registratiesysteem van het desbetreffende top- level-domein te beschermen, of (4) ter naleving van alle toepasselijke wetten, bestuurlijke voorschriften of eisen, (rechtmatige) verzoeken van rechtshandhavingsinstanties of andere relevante autoriteiten.
2.5. Een .asia-domein kan alleen worden geregistreerd, als minstens een van de contactpersonen een rechtspersoon is binnen de .asia Community. Davelaar WebDesign stelt al haar klanten een dergelijk contact gratis ter beschikking. De door Davelaar WebDesign uitgekozen organisatie wordt als technisch contact (Tech-C) voor het domein ingeschreven en fungeert als CED Contact overeenkomstig nr. 3.1. van de .ASIA Charter Eligibility Requirement Policies. Het aanwijzen van een individueel CED Contact door de domeineigenaar of de Admin-C is niet mogelijk.
2.6. Een providerwissel van het domein, die ook een wissel van de registrar tot gevolg heeft, is op zijn vroegst 60 dagen na de registratie mogelijk.
(3) Producten en diensten van Davelaar WebDesign
3.1 De omvang van de afzonderlijke producten en diensten wordt bepaald door de op het tijdstip van bestelling actuele beschrijving van de producten en diensten.
3.2 De beschikbaarheid van de Davelaar WebDesign servers en van de datawegen tot aan het doorgiftepunt naar het internet bedraagt minstens 98 % gemiddeld per jaar.
3.3 Davelaar WebDesign voert ten behoeve van een veilige werking van het net, ter handhaving van de netintegriteit, de interoperabiliteit van de diensten en de gegevensbescherming regelmatig onderhoudswerkzaamheden aan haar systemen uit. Daartoe kan zij haar diensten, met inachtneming van de belangen van de klant, tijdelijk opschorten of beperken, voorzover gewichtige redenen dit rechtvaardigen. Davelaar WebDesign zal de onderhoudswerkzaamheden, voor zover dit mogelijk is, doorvoeren op tijden waarop weinig gebruik wordt gemaakt van het internet. Indien langer durende tijdelijke onderbrekingen of beperkingen van haar diensten noodzakelijk zijn, zal Davelaar WebDesign de klant van tevoren over de aard, omvang en duur van de belemmering informeren, voor zover dit onder de gegeven omstandigheden objectief mogelijk is en deze kennisgeving het opheffen van reeds opgetreden onderbrekingen niet zou vertragen.

3.4 Davelaar WebDesign kan haar producten en diensten wijzigen, voor zover dit met inachtneming van de belangen van de klant en Davelaar WebDesign in redelijkheid voor de klant acceptabel is. 3.6 Voor zover vaste IP-adressen ter beschikking worden gesteld, behoudt Davelaar WebDesign zich het recht voor, het aan de klant toegewezen IP-adres te wijzigen, voor zover dit om technische of juridische redenen noodzakelijk is.

3.5 Voor zover vaste IP-adressen ter beschikking worden gesteld, behoudt Davelaar WebDesign zich het recht voor, het aan de klant toegewezen IP-adres te wijzigen, voor zover dit om technische of juridische redenen noodzakelijk is.
3.6 Davelaar WebDesign kan haar diensten wijzigen, voor zover zulks met het oog op de belangen van Davelaar WebDesign in redelijkheid van de cliënt kan worden gevergd.

3.7 Davelaar WebDesign is in alle gevallen gerechtigd, haar diensten met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn te wijzigen. Tekent de cliënt niet binnen een door Davelaar WebDesign gestelde, redelijke termijn bezwaar tegen de wijziging aan, wordt deze van kracht. Davelaar WebDesign maakt de cliënt er in de wijzigingsaankondiging op opmerkzaam, dat de wijziging van kracht wordt, wanneer deze geen bezwaar aantekent.

3.8 Voor zover noodzakelijk en redelijk, verleent de klant zijn medewerking bij een wijziging bv. door een hernieuwde invoer van toegangsgegevens of een eenvoudig omzetten van zijn systemen.
3.9 Het is verboden servers (geheel of gedeeltelijk) aan anonieme derden voor gebruik ter beschikking te stellen.

3.10 Het gebruik van servers voor het verlenen van anonimiseringsdiensten is uitgesloten.
3.11 Bij gebreken gelden de wettelijke garantieregelingen.
(4) Auteursrechten, eigendomsvoorbehoud
4.1. Davelaar WebDesign verleent de klant met betrekking tot de ter beschikking gestelde software, programma’s of scripts een tijdelijk, tot de looptijd van de bijbehorende overeenkomst beperkt, eenvoudig gebruiksrecht. Het is niet toegestaan, gebruiksrechten aan derden toe te kennen. Met name is derhalve een verkoop niet geoorloofd. De klant zal de kopieën van de ter beschikking gestelde software na beëindiging van de overeenkomst niet meer gebruiken en deze wissen. Voor open source programma’s gelden deze bepalingen niet, hierop zijn uitsluitend de bijbehorende licentievoorwaarden van toepassing.

4.2 Voor het overige zijn de licentiebepalingen van de desbetreffende producenten van toepassing. 4.3 De door Davelaar WebDesign ter beschikking gestelde inhoud, teksten, afbeeldingen, animaties, film- en audiomaterialen kan de klant tijdens de looptijd van de overeenkomst uitsluitend ter vormgeving van de contractueel omschreven internetpresentie gebruiken. Het is niet toegestaan, gebruiksrechten aan derden toe te kennen. Na beëindiging van de overeenkomst moet dit materiaal worden gewist.

4.4 In geval van inbreuk op deze bepalingen is Davelaar WebDesign gerechtigd, de internetpresentie, waarop inhoud of software van de homepage-bouwkit in strijd met de licentie wordt gebruikt, of het project, waarvoor de homepage-bouwkit in strijd met de licentie wordt gebruikt, te blokkeren totdat rechtmatigheid van het gebruik is aangetoond.
4.5 Hardware en overige goederen blijven eigendom van Davelaar WebDesign tot het moment van volledige betaling van de desbetreffende rekening.
4.6 Alle door Davelaar WebDesign geleverde websites worden voorzien van “credits”. Deze bestaat minimaal uit de tekst “by Davelaar WebDesign”. Verwijdering van deze tekst is een schending van de overeenkomst op straffe van een boete á €750,00

(5) Betalingsvoorwaarden

5.1 Gebruiksonafhankelijke vergoedingen dienen van tevoren te worden betaald voor de volle duur van de overeenkomst, tenzij een kortere afrekenperiode is overeengekomen. Betalingen door de klant vinden plaats door middel van automatische incasso, per bankoverschrijving of Paypal.
5.2 Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn opeisbaar na afloop van de desbetreffende afrekenperiode. Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn gebaseerd op de desbetreffende actuele prijslijst die Davelaar WebDesign naar redelijkheid vastlegt. Betalingen door de klant vinden plaats door automatische incasso, per bankoverschrijving of Paypal.

5.3 Factuurtoezending per e-mail geschiedt kosteloos. Indien de klant factuurtoezending per post verlangt, kan Davelaar WebDesign hiervoor een vergoeding van € 2,50 per rekening verlangen.
5.4 Davelaar WebDesign kan de prijzen aan het begin van een volgende looptijd van de overeenkomst met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn van tenminste één maand wijzigen. Indien de klant niet binnen de door Davelaar WebDesign gestelde redelijke termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, geldt de wijziging als aanvaard. In zijn wijzigingsaankondiging wijst Davelaar WebDesign de klant erop, dat de wijziging van kracht wordt, indien hij daar geen bezwaar tegen maakt.

5.5 Vorderingen van Davelaar WebDesign kan de klant uitsluitend compenseren met onbetwiste tegenvorderingen of tegenvorderingen die bij vonnis, dat in kracht van gewijsde is gegaan, zijn vastgesteld.
5.6 Indien de klant in betalingsverzuim geraakt, kan Davelaar WebDesign haar diensten blokkeren. 5.7 Indien de klant gedurende 30 dagen met de betaling van een niet onaanzienlijk deel van de vergoeding of gedurende een langer dan 30 dagen durende periode met de betaling van een bedrag, dat overeenkomt met het bedrag van de maandelijkse vergoeding, in verzuim geraakt, kan Davelaar WebDesign de overeenkomst om gewichtige redenen zonder inachtneming van een opzeggingstermijn opzeggen. Er is met name ook dan sprake van een gewichtige reden voor onmiddellijke opzegging zonder opzegtermijn door Davelaar WebDesign, indien het faillissement van de klant is aangevraagd, een faillissement is uitgesproken of wegens gebrek aan baten is opgeheven.

5.8 In geval van betalingsverzuim zal Davelaar WebDesign een vergoeding van de hierdoor ontstane kosten verlangen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de kosten, die ontstaan wegens terugboekingen die aan de klant te wijten zijn.
5.9 Indien na het verstrijken van de op de factuur vermelde uiterste betaaldatum er geen (volledige) betaling is gedaan brengt Davelaar WebDesign 15% kosten in rekening over het totaal openstaande bedrag met een minimum van €40,00 te vermeerden met BTW. (Indien uw product of dienst niet voor zakelijke of beroepsmatige activiteiten gebruikt wordt ontvangt u eerst een aanmaning). (6) Plichten van de klant

6.1 De klant is verplicht, de noodzakelijke gegevens volledig en correct te vermelden en wijzigingen onmiddellijk mee te delen. Dit geldt met name ten aanzien van adresgegevens, bankgegevens en het e-mailadres, en in het geval van een domeinbestelling eveneens ten aanzien van de onder de paragrafen 6.2.1 tot 6.2.4 genoemde gegevens. De klant is verplicht bij de bestelling, overdracht en verwijdering van domeinen, mee te werken aan de wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en het wisselen van providers en registrars voor zover dit in redelijkheid van hem kan worden verlangd. Hij is verplicht binnen 15 dagen te antwoorden bij navraag door Davelaar WebDesign of de registrar naar de juistheid van de gegevens. Dit betreft in het bijzonder:

6.2.1 naam en postadres, e-mailadres, evenals het telefoon- en evt. faxnummer van de domeineigenaar; indien het gaat om een onderneming of een organisatie, bovendien de naam van degenen die verantwoordelijk zijn voor het domein.

6.2.2 naam, postadres, e-mailadres, evenals telefoon- en evt. faxnummer van de technische contactpersoon voor het domein.

6.2.3 naam, postadres, e-mailadres, evenals telefoon- en evt. faxnummer van de administratieve contactpersoon (Admin-C) voor het domein.

6.2.4 in het geval dat de domeineigenaar een eigen naamserver gebruikt, IP-adressen van de primaire en secundaire naamserver met inbegrip van de naam van deze servers.

6.3 Indien de gegevens, die op grond van de desbetreffende registratievoorwaarden dienen te worden verstrekt, onjuist blijken te zijn, kan Davelaar WebDesign het domein laten verwijderen.
6.4 Voor zover de klant geen domeineigenaar is en/of persoonsgebonden gegevens van derden, in het bijzonder ook die van de Admin-C of technische contactpersonen, doorgeeft, informeert hij deze derden over de doorgifte van hun persoonsgebonden gegevens en vraagt hij hen om instemming voor het verzamelen, gebruiken, doorgeven en openbaar maken van de gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
6.5 De klant verplicht zich toegewezen passwords onmiddellijk te wijzigen. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze van veilige passwords en het gebruik daarvan. De klant beheert zijn passwords en andere toegangsgegevens zorgvuldig en houdt deze geheim. Hij is verplicht ook voor diensten te betalen, die derden via zijn toegangsgegevens en passwords gebruiken of bestellen, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden
6.6 De klant is verplicht zijn systemen en programma’s zo in te richten, dat noch de veiligheid, noch de integriteit noch de beschikbaarheid van systemen, netten en gegevens van Davelaar WebDesign of derden hinder ondervinden.
6.7 Bij bepaalde servers heeft uitsluitend de klant administratorrechten. Davelaar WebDesign kan deze servers niet beheren. De klant dient derhalve beveiligingssoftware te installeren, zich regelmatig over bekend wordende veiligheidslekken te informeren en bekende veiligheidslekken te dichten. De installatie van onderhoudsprogramma’s of andere programma’s die Davelaar WebDesign ter beschikking stelt of aanbeveelt, ontslaat de klant niet van deze verplichting.
6.8 De klant maakt back-ups van alle gegevens. Indien herstel van de gegevens op de systemen van Davelaar WebDesign noodzakelijk is, zal de klant de desbetreffende databases nogmaals kosteloos overdragen op de server van Davelaar WebDesign.
6.9 De klant zorgt ervoor, dat zijn domein(en) en inhoud geen inbreuk maken op wettelijke voorschriften of rechten van derden.
6.10 De klant verplicht zich voorts, geen domeinen of inhoud toegankelijk te maken, die van extremistische (in het bijzonder rechts-extremistische) aard zijn of pornografische, commercieel erotische, gewelddadige, geweld verheerlijkende, racistische, discriminerende, opruiende of voor minderjarigen schadelijke inhoud weergeven, noch domeinen of inhoud die oproepen tot het plegen van strafbare feiten of handleidingen daartoe vormen. Dit geldt ook indien dergelijke inhoud door middel van hyperlinks of andere verbindingen, die de klant op Websites van derden plaatst, toegankelijk wordt gemaakt.
6.11 Het gebruik van de Davelaar WebDesign diensten voor de verspreiding van schadelijke programma’s of oneigenlijk gebruik door botnets, voor de verzending van spamberichten of voor phishing, voor schendingen van merk- en auteursrechten, dan wel piraterij, voor frauduleuze of misleidende praktijken, productvervalsing of enige andere gedraging waardoor het toepasselijk recht wordt geschonden, is verboden.
(7) Rechtsgevolgen bij schendingen en bedreigingen
7.1. Davelaar WebDesign kan diensten blokkeren, als systemen niet functioneren of reageren zoals zij dit onder normale omstandigheden doen en daardoor de veiligheid, de integriteit of de beschikbaarheid van systemen, netten en gegevens van Davelaar WebDesign of derden in de zin van paragraaf 6.6 worden gestoord. Dit geldt ook dan, als Davelaar WebDesign op grond van objectieve aanwijzingen het vermoeden heeft van een dergelijke storing. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld, dat deze regeling ook geldt voor zogenaamde Denial of Service aanvallen (hierna te noemen DoS-aanvallen), die de klant via zijn server uitvoert of waarvoor de server van de klant door derden wordt
gebruikt. Bij een opzettelijk handelen van de klant kan Davelaar WebDesign de overeenkomst onmiddellijk zonder inachtneming van een opzegtermijn beëindigen.

7.2 Indien een server herhaaldelijk het doel is van DoS-aanvallen en een herhaling te verwachten is, kan Davelaar WebDesign de overeenkomst na een waarschuwing onmiddellijk zonder opzegtermijn beëindigen, als er voor Davelaar WebDesign geen redelijkerwijs van haar te verlangen mogelijkheid bestaat, een einde te maken aan de te verwachten toekomstige DoS-aanvallen of de uitwerking daarvan op andere systemen.

7.3 Indien derden aannemelijk maken, dat inhoud of domeinen inbreuk maken op hun rechten, of als het op grond van objectieve aanwijzingen als waarschijnlijk kan worden aangenomen, dat rechtsregels worden geschonden door omeinen of inhoud, kan Davelaar WebDesign de inhoud blokkeren zolang de schending of het geschil met de derde over de schending voortduurt.

7.4 Indien de eventuele schending door een domein geschiedt, kan Davelaar WebDesign ook maatregelen treffen die het domein onbereikbaar maken. In gevallen, waarin de schending door een domein op grond van objectieve aanwijzingen vast lijkt te staan, kan Davelaar WebDesign de overeenkomst onmiddellijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.
7.5 Bij het aanbieden en weergeven van inhoud als bedoeld in paragraaf 6.10 kan Davelaar WebDesign in plaats van enkel een blokkering uit te voeren, ook een onmiddellijke opzegging zonder opzegtermijn uitspreken.
7.6 Indien de klant handelt in strijd met een verbod zoals opgenomen in paragraaf 6.11, kan Davelaar WebDesign de diensten blokkeren.
7.7 Davelaar WebDesign kan op grond van objectieve criteria de aan haar klanten gerichte e-mails weigeren, als zij gegronde redenen heeft om aan te nemen, dat een e-mail schadelijke software bevat, de afzenderinformatie onjuist of verborgen is of het gaat om ongevraagde of verborgen commerciële communicatie.
7.8 Davelaar WebDesign’s recht op betaling blijft voortbestaan, zolang om vorenstaande redenen een dienst is geblokkeerd.
7.9 Bovendien kan Davelaar WebDesign bij verwijtbare schendingen van de verplichtingen op grond van paragraaf 6 een vast bedrag aan schadevergoeding van € 50,00 van de klant verlangen. Partijen behouden het recht een lagere of hogere schade aan te tonen.
7.10 De domeineigenaar vrijwaart Davelaar WebDesign, de registrar, het register en de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), evenals hun wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers, agenten en overige met hen gelieerde personen, van vergoedingsaanspraken vorderingen van derden tot schadevergoeding van, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit de registratie van het domein. Deze verplichting blijft voortbestaan na afloop van de registratieovereenkomst.
(8) E-Mail
Davelaar WebDesign behoudt zich ten aanzien van e-mails het recht voor, de omvang van in- en uitgaande berichten te beperken, voor zover dit in redelijkheid voor klanten acceptabel is.
(9) Vrijwaring
De klant vergoedt aan Davelaar WebDesign alle schade, die uit schending van de vorenstaande regelingen ontstaat, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. De schadevergoeding omvat ook de redelijke kosten voor een noodzakelijk te voeren verweer in een procedure. Davelaar WebDesign informeert de klant onmiddellijk, indien zij zelf of een derde dergelijke aanspraken geldend maakt en geeft de klant de gelegenheid hierop inhoudelijk te reageren.
(10) Aansprakelijkheid van Davelaar WebDesign
10.1 Davelaar WebDesign is uitsluitend aansprakelijk voor schade in geval van opzet en grove nalatigheid van Davelaar WebDesign of een van haar hulppersonen. Indien Davelaar WebDesign of een van haar hulppersonen een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting) schendt op een wijze die het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, is aansprakelijkheid beperkt tot de typische schade, die Davelaar WebDesign bij het sluiten van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid heeft kunnen voorzien, tenzij de schending van de verplichting opzettelijk of grof nalatig geschiedt.

10.2 Deze beperking geldt niet bij dood, letsel en/of gezondheidsschade en bij aansprakelijkheid op grond van de
Nederlandse Wet Productaansprakelijkheid.
10.3 Voor zover de klant een ondernemer, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, is aansprakelijkheid, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid, beperkt tot de som van de contractuele vergoedingen, die de klant in een periode van twee jaar voor het intreden van de schadeveroorzakende gebeurtenis in het kader van de concrete overeenkomst aan Davelaar WebDesign heeft betaald.

(11) Looptijd van de overeenkomst, opzegging

11.1 Voor zover uit het concrete aanbod niet anders blijkt, wordt de overeenkomst steeds automatisch met de eerste looptijd van de overeenkomst verlengd, zolang hij niet door een van beide partijen met een termijn van een maand tegen het einde van de desbetreffende looptijd wordt opgezegd. Indien de eerste looptijd van de overeenkomst langer is dan een jaar, wordt de overeenkomst daarna telkens met een jaar verlengd.

11.2 De overeenkomst kan ook rechtsgeldig via het beveiligde deel van de Klantenservice worden opgezegd, voor zover deze mogelijkheid beschikbaar is. Voor het overige dienen opzeggingen schriftelijk te geschieden, waarbij het toezenden per fax of als scan voor de inachtneming van dit vereiste voldoende is.

11.3 Verwijderopdrachten voor domeinen dienen te worden ondertekend door de domeineigenaar of de Admin-C.
11.4 Indien de klant bij een opzegging niet tevens de verwijdering van een domein in opdracht geeft, kan Davelaar WebDesign het domein na de beëindiging van de overeenkomst en na afloop van een redelijke termijn aan de verantwoordelijke toewijzingsinstantie teruggeven. Davelaar WebDesign wijst er hierbij op, dat in dit geval een vergoedingsplicht van de klant jegens de toewijzingsinstantie kan blijven bestaan.

11.5 Alternatief kan Davelaar WebDesign het domein na afloop van een redelijke termijn ook laten verwijderen.
11.6 Indien Davelaar WebDesign een overeenkomst op gerechtvaardigde gronden beëindigt, vanwege betalingsverzuim of om gewichtige redenen, kan Davelaar WebDesign na een redelijke termijn tot verwijdering van het desbetreffende domein overgaan, voor zover de klant geen andere aanwijzing heeft gegeven.

(12) Bevoegd gerecht, toepasselijk recht

De competente rechtbank te Apeldoorn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst, voor zover de klant een ondernemer, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is. Op alle aanspraken van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst ontstaan, is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van het uniforme VN-kooprecht (CISG).

© Copyright 2019 - Maatwerk WebDesign Alle aanbiedingen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld.